Ciekawe / sierpień, 2022

KIO 1721/22

(...) Nawet gdy Zamawiający nie przewidział w treści kryterium oceny ofert weryfikacji kwalifikacji zawodowych poszczególnych osób, to nie jest możliwe, aby punkty zostały przyznane wykonawcy, który nie spełnia wymagań wyraźnie określonych w kryterium...

(...) Jeśli Zamawiający w wyniku badania oferty ustalił, że Odwołujący wskazał osoby, które nie posiadają takich kwalifikacji (jak wprost wskazane w treści kryterium), to Zamawiający słusznie nie przydzielił Odwołującemu punktów w ramach kryterium (...)

(...) Odwołujący nie zakwestionował wezwania Zamawiającego do złożenia poprawionego wykazu osób skierowanych do realizacji zamówienia (nie złożył w tym zakresie odwołania). Dodatkowo złożył dokumenty, które wskazywały, że osoby wyznaczone nie posiadają kwalifikacji zawodowych. Zamawiający dokonuje badania i oceny ofert na podstawie dokumentów, jakie zostaną przedstawione mu przez wykonawcę w trakcie postępowania. Skoro jednak Odwołujący złożył dokumenty, które weryfikowały kwalifikacje osób (wskazanych w ramach kryterium), Zamawiający nie był uprawniony do tego, aby pominąć okoliczności wynikające z tych dokumentów (okoliczności mające istotne znaczenie w niniejszym postępowaniu) (...) Zamawiający w części II zamówienia dokonał weryfikacji swoich czynności w zakresie oceny oferty Wykonawcy (odejmując 15 punktów temu wykonawcy, co nie ma wpływu na ostateczny wynik postępowania w tej części zamówienia). W tym zakresie Zamawiający złożył jako dowód notatkę służbową (...)

pełna treść KIO 1721/22