Ciekawe / sierpień, 2022

KIO 1085/22

(...) ustawodawca nałożył obowiązek zawarcia w postanowieniach umownych zasad związanych ze zmianą wysokości wynagrodzenia w innych przypadkach niż określone w art. 436 ustawy Pzp (...) Brak takich postanowień jest działaniem contra legem (...)

(...) Zdaniem Izby, uchybienie zamawiającego w zakresie omawianego przepisu stanowi naruszenie zasad określonych w art. 16 ust. 1-3 ustawy Pzp, a także art. 439 ust. 1 i 2 ustawy Pzp (...)

(...) Zdaniem Izby, ww. przepis de facto odnosi się do poziomu inflacji, czyli wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, odmiennie niż postanowienia przepisu art. 436 ustawy Pzp. Dlatego też słusznym, zasadnym, a co za tym idzie obowiązkowym jest dostosowanie projektowanych przez zamawiającego postanowień umownych do bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy Pzp (...) zamawiający oceniając specyfikę danego zamówienia, po pierwsze ma obowiązek zastosowania klauzuli waloryzacyjnej (sformułowanie przepisu "zawiera"), po drugie musi być ona dostosowana do charakteru zamówienia, a nie że może być w ogóle wyłączona ze stosowania (...)

pełna treść KIO 1085/22