Ciekawe / lipiec, 2022

KIO 740/22

(...) oceny wyjaśnień wykonawcy dotyczących zaoferowanej ceny należy dokonywać w świetle treści wezwania wystosowanego przez zamawiającego (...)

(...) jeżeli wezwanie do wyjaśnień miało ogólnych charakter, brak jest podstaw do obciążania wykonawcy skutkami złożenia wyjaśnień o poziomie szczegółowości właściwym według uznania wykonawcy (...)

(...) W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wezwanie wystosowane przez Zamawiającego, miało ogólnych charakter, oparte zostało o treść przepisu art. 224 ust. 3 ustawy Pzp. Zamawiający nie wskazał składników ceny, które budziły jego szczególną wątpliwość, nie wyodrębnił elementów przedmiotu zamówienia, na które wykonawca powinien zwrócić szczególną uwagę (...)

pełna treść KIO 740/22