Ciekawe / czerwiec, 2022

KIO 1277/22

(...) Wskazać zatem należy, że powołując dysponowanie personelem w odpowiednim wieku, jako jeden z głównych czynników wpływających na obniżenie ceny oferty, wykonawca powinien powyższe udowodnić (...)

(...) poprzez przedstawienie jako dowodów kopii umów o pracę, z których wynikałoby, że osoby na których właściwości powołuje się wykonawca, są w wieku, który pozwala na zaoszczędzenie kosztów, np. przez odtajnienie pierwszych dwóch cyfr nr PESEL (...)

(...) Przystępujący nie wykazał okoliczności, które jego zdaniem wpłynęły na możliwość obniżenia ceny, chociaż mógł i powinien to zrobić. Nabiera to jeszcze większego znaczenia z uwagi na fakt, iż w składanych wyjaśnieniach Przystępujący podkreślał, iż dysponowanie personelem o odpowiednich właściwościach jest jego unikalną przewagą nad konkurencją, co pozwala mu zaoferować cenę na niższym poziomie. Z tego względu, tym bardziej Przystępujący powinien dążyć do wykazania powyższego Zamawiającemu, a Zamawiający do wyjaśnienia tej kwestii ponad wszelką wątpliwość (...)

pełna treść KIO 1277/22