Ciekawe / maj, 2022

KIO 878/22

(...) zba wskazuje, że zamawiający obowiązany jest formułować swoje intencje w postępowaniu w sposób, który nie pozwala na dowolną interpretację (...)

(...) Z uwagi na możliwość dokonania różnej, odmiennej interpretacji kryterium 3, zamawiający winien był wszelkie wątpliwości w tym zakresie rozstrzygnąć do korzyść odwołującego i przyznać mu maksymalną ilość punktów w tym kryterium (...)

(...) Izba uznała, że zamawiający, formułując w sposób nieprecyzyjny zapisy s.w.z. w zakresie opisu kryterium 3, w sposób nieuprawniony przyjął za właściwą jedynie tę interpretację treści opisu, która odpowiadała jego zamiarom i intencjom. Odwołujący, który zinterpretował ten opis inaczej i w sposób odpowiadający literalnej wykładni tej treści, sporządził wykaz projektów w taki sposób, który - w jego przekonaniu - gwarantował mu otrzymanie maksymalnej ilości punktów (...)

pełna treść KIO 878/22