Ciekawe / maj, 2022

KIO 950/22

(...) podmiotowy środek dowodowy nie może wykraczać poza warunek udziału w postępowaniu postawiony w treści SWZ (...)

(...) sankcję odrzucenia oferty ustawodawca wiąże jedynie z niewykazaniem warunku udziału w postępowaniu oraz z niezłożeniem podmiotowego środka dowodowego, ale takiego, który potwierdzałby spełnianie warunku (...)

(...) Przy wyrokowaniu wzięto również pod uwagę, że na korzyść przystępującego przemawiała także niekwestionowana w orzecznictwie Izby zasada, że wszelkie wątpliwości co do brzmienia zapisów SWZ powinny być rozstrzygane na korzyść wykonawcy. Reguła ta wynika z prawniczej paremii "In dubio contra proferentem", oznaczającej w języku polskim "Wątpliwości należy tłumaczyć przeciw autorowi". Nie ulegało zaś wątpliwości, że to zamawiający był autorem ogłoszenia o zamówieniu i SWZ (...)

pełna treść KIO 950/22