Ciekawe / maj, 2022

KIO 282/22

(...) Niedopuszczalne jest wielokrotne wzywanie do uzupełnienia tych samych dokumentów. Przyjęcie odmiennego stanowiska mogłoby prowadzić do naruszenia zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców (...)

(...) Skoro Zamawiający samodzielnie ustalił, że wykazane przez Odwołującego roboty, realnie nie spełniały warunku udziału w postępowaniu, nie było dopuszczalnym ponowne wzywanie o uzupełnienie podmiotowych środków dowodowych (...)

(...) Sama zaś procedura uzupełniania środków dowodowych, zdaniem Izby, doprowadziła do skutku zgodnego z prawem, tj. do uzupełnienia przez Odwołującego podmiotowych środków dowodowych i ich oceny przez Zamawiającego, która w połączeniu z informacjami uzyskanymi w trybie art.128 ust. 5 ustawy PZP, nie pozwalała na stwierdzenie, że Odwołujący spełnia warunki udziału w postępowaniu, pomimo błędnego jego rozumienia przez obie strony (...)

pełna treść KIO 282/22