Ciekawe / kwiecień, 2022

KIO 175/22

(...) W ocenie Izby, aby powołanie się na potencjał podmiotu trzeciego miało charakter realny w zakresie polisy OC (...), podmiot trzeci powinien zawrzeć stosowną umowę ubezpieczenia na rzecz wykonawcy (...)

(...) Tylko wtedy będzie możliwe wykazanie, że podmiot trzeci jest w stanie ponieść ciężar składki z tytułu opłacenia polisy OC na rzecz wykonawcy. Nie jest wystarczające powołanie się na samą taką możliwość bez zawarcia stosownej umowy / polisy OC (...)

(...) Po pierwsze, nie miałoby to wówczas charakteru realnego a po drugie, podejście takie byłoby przejawem nierównego traktowania uczestników konkursu, gdzie w uprzywilejowanej pozycji byłby ten, który powoływałby się na potencjał podmiotu trzeciego wobec uczestnika, który powoływałby się na własne zasoby i musiałby mieć na moment składania wniosku zawartą z ubezpieczycielem umowę w sprawie polisy OC. (...) Warunek dotyczył posiadania polisy OC, a nie samej możliwości jej posiadania. Co więcej, spełnienie tego warunku należało wykazać wraz ze złożeniem wniosku, stąd też w ocenie Izby Odwołujący powinien być objęły polisą OC podmiotu trzeciego udostępniającego mu swój potencjał w tym zakresie już na dzień składania wniosków o udział w konkursie, co niewątpliwie nie miało miejsca (...)

pełna treść KIO 175/22