Ciekawe / marzec, 2022

KIO 143/22

(...) dla zaistnienia podstawy do unieważnienia postępowania, o której mowa w art. 255 pkt 6 Pzp konieczne jest kumulatywne wystąpienie wymienionych w nim przesłanek. Ciężar dowodu w zakresie ich wykazania spoczywał na Zamawiającym (...)

(...) Wykonawcy nie mogą być stawiani w sytuacji, że mają się domyślać przyczyn, dla których Zamawiający dokonał czynności unieważnienia postępowania (...) powinny one być jasno przedstawione w informacji o unieważnieniu postępowania. (...)

(...) Jak wyżej wskazano dla zaistnienia podstawy do unieważnienia postępowania, o której mowa w art. 255 pkt 6 Pzp konieczne jest kumulatywne wystąpienie wymienionych w nim przesłanek. Ciężar dowodu w zakresie ich wykazania spoczywał na Zamawiającym, bowiem to on wywodził z tego skutki prawne. Treść zawiadomienia o unieważnieniu postępowania wskazuje natomiast, że Zamawiający nie udźwignął ciężaru dowodu. Zamawiający pominął bowiem konieczność wykazania dlaczego w jego ocenie w okolicznościach analizowanego postępowania wystąpiła wada uniemożliwiająca zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Brak w tym zakresie nie podlega uzupełnieniu na etapie postępowania odwoławczego (...)

pełna treść KIO 143/22