Ciekawe / styczeń, 2022

KIO 3487/21

(...) Aby przedstawiona argumentacja okazała się przekonująca, należy pokazać Zamawiającemu, jak kształtują się koszty realizacji zamówienia i gdzie konkretnie może wygenerować oszczędności pozwalające zaoferować warunki lepsze niż konkurencja (...)

(...) Obawa ujawnienia określonych informacji (informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa) nie może prowadzić do składania ogólnikowych i nic nie zawierających wyjaśnień. (...)

(...) To wykonawca składa wyjaśnienia. Nie czyni tego na pewno Zamawiający nawet wtedy gdy chodzi o uzyskanie wyjaśnień od wykonawcy będącego jego spółką (spółki ze 100% udziałem gminy). (...) Ponowne wezwanie jest możliwe wyłącznie wtedy, jeśli treść wyjaśnień jest niejasna dla Zamawiającego i oczekuje on doprecyzowania niektórych zagadnień. W tym stanie faktycznym nie jest to możliwe. Żądanie ponownych wyjaśnień nie może bowiem prowadzić do złożenia zupełnie nowych wyjaśnień. Musi być zatem uzasadnione w świetle wyjaśnień i dowodów już złożonych. Natomiast wyjaśnienia już złożone nie tylko, że nie rozwiewają wątpliwości co do podejrzenia rażąco niskiej ceny ale i wskazują, że wykonawca nie wywiązał się z ciążącego na nim obowiązku (...)

pełna treść KIO 3487/21