Ciekawe / styczeń, 2022

KIO 3353/21

(...) Skład orzekający Izby podziela stanowisko wyrażone w piśmiennictwie i doktrynie dotyczące jednokrotnego wezwania do uzupełnienia dokumentów o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp.

(...) gdy wykonawca składa niekompletne oświadczenie JEDZ, a następnie na wezwanie składa niekompletnie uzupełniony JEDZ, nie ma podstaw, aby otrzymał kolejną szansę, tym razem w postaci wezwania do złożenia podmiotowych środków dowodowych (...)

(...) Przystępujący nie uzupełniając w sposób kompletny JEDZ pozbawił się możliwości wykazania spełnienia określonych w SWZ warunków udziału w postępowaniu na dzień złożenia oferty, do czego był zobowiązany. Brak takiego wykazania może być odbierany, jako brak spełnienia przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu na datę składania ofert, bądź jako brak należytej staranności w działaniu, wymaganej od profesjonalisty, jakim jest przedsiębiorca biorący udział w postępowaniu. Niezależnie jednak od powodów takiego braku w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego rodzi to niekorzystne dla takiego wykonawcy skutki. (...)

pełna treść KIO 3353/21