Ciekawe / styczeń, 2022

KIO 3373/21

(...) użyte w art. 18 ust. 3 ustawy Pzp sformułowanie zobowiązujące wykonawcę do "wykazania", że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa należy rozumieć jako obowiązek "dowiedzenia", że informacje te mają właśnie taki charakter (...)

(...) jawność postępowania jest zasadą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, czyli ma ona pierwszorzędne znaczenie na wszystkich etapach postępowania. Wszelkie odstępstwa od tej zasady muszą być uzasadnione i udowodnione (...)

(...) Izba podziela stanowisko odwołującego, że przystępujący nie podał żadnych informacji w zakresie tego, jakie podjął działania mające na celu zachowanie poufności zastrzeżonych informacji ani nie wskazał żadnych dowodów na poparcie wykazania tych działań. Przystępujący poinformował jedynie, że "Dla ww. informacji podjęto szereg działań technicznych oraz organizacyjnych celem zachowania ich w poufności", niemniej jednak nie wiadomo, jakie to były działania (...)

pełna treść KIO 3373/21