Ciekawe / październik, 2021

KIO 1381/21, KIO 1388/21

(...) Dostrzec trzeba, że ustawa nie wskazuje wyłącznie dwóch progów zabezpieczenia 5% i 10%, lecz daje zamawiającemu możliwość ustalenia go w stosownej wysokości z zastrzeżeniem uzasadnienia w przypadku przekroczenia wartości 5% (...)

(...) zamawiający żądając zabezpieczenia w wysokości przekraczającej 5%, poda w SWZ uzasadnienie odnoszące się do szczególnych uwarunkowań przedmiotu zamówienia, jego specyfiki lub obiektywnych ryzyk dotyczących jego realizacji (...)

(...) Na etapie postępowania powinność dowodowa realizuje się przez wykonanie obowiązku opisania wskazanych okoliczności w SWZ lub dokumentach zamówienia. Obejmuje dwa elementy: przekroczenie progu 5% oraz ustalenie wartości w przedziale od 6% do 10% (...) ustanowienie zabezpieczenia w wyższej wysokości wymaga kumulatywnego spełnienia dwóch warunków. Pierwszy z nich ma charakter materialny, gdyż wynika ze specyfiki przedmiotu zamówienia lub ryzyka związanego z realizacją zamówienia, które domagają się zwiększonego zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy lub naprawienia ewentualnych szkód i usunięcia usterek. Drugi warunek nakłada na zamawiającego wymaganie o charakterze formalnym, polegające na zamieszczeniu uzasadnienia żądania zabezpieczenia w wyższej wysokości w SWZ lub innych dokumentach zamówienia (...)

pełna treść KIO 1381/21, KIO 1388/21