Ciekawe / wrzesień, 2021

KIO 1561/21

(...) czynność wydruku i podpisania oferty, a następnie jej zeskanowanie nie przesądza o tym, iż dokument nie został sporządzony w postaci elektronicznej (...)

(...) Podkreślić należy, że dokument po zeskanowaniu zyskuje postać dokumentu elektronicznego, pozwalającą na opatrzenie go podpisem zaufanym bądź osobistym (...)

(...) Izba podziela stanowisko zaprezentowane w wyroku KIO z dnia 25 lutego 2019r. sygn.. akt KIO 221/19, że aby być "kopią czegoś", najpierw musi istnieć oryginał. Kopia oferty zatem byłaby dokumentową, dowodową formą wykazania, że zostało złożone oświadczenie woli określonej treści. Aby zatem przyjąć istnienie takiej kopii, najpierw musiałby istnieć oryginał tego, co zostało skopiowane. W niniejszej sprawie materiał (papier) będący nośnikiem określonej treści, która została przeniesiona (w formie obrazu) do postaci elektronicznej, nie jest "oryginałem" - jest jedynie materialnym substratem, procesu tworzenia nośnika oświadczenia woli. Nie można zatem uznać, że gotowe oświadczenie, zmierzające do wywołania skutków prawnych - stające się "oryginałem" oświadczenia w momencie jego ujawnienia Zamawiającemu (wtedy bowiem po raz pierwszy uzyskuje ono byt prawny) - może być kopią swojego substratu, powstałego w procesie tworzenia oryginału - rozumowanie takie byłoby nielogiczne (...)

pełna treść KIO 1561/21