Ciekawe / sierpień, 2021

KIO 1559/21

(...) Zdaniem Izby możliwość popełnienia omyłki przy zmianie obmiaru jest bardzo mało prawdopodobna w okolicznościach sporu. Zamawiający nie wskazał powodów uzasadniających tezę przeciwną (...)

(...) Samo wskazanie, że dokonana poprawa nie spowoduje zmiany kolejności w ramach oceny ofert, jest niewystarczająca dla stwierdzenia braku istotności omyłki (...)

(...) Z faktu, że S. K. wyraził zgodę na poprawienie swojej oferty, nie wynika przecież, że dopuścił się omyłki, zwłaszcza że nie istnieje racjonalne uzasadnienie dla uznania, że cena jednostkowa przy zmianie ilości obmiarowych pozostanie bez zmian. Zamawiający nie uzasadnił również, że zmiana wprowadzona przez niego do oferty S. K. ma charakter nieistotny. W ocenie Izby jest przeciwnie, gdyż poprawienie oferty dotyczyło materiałów istotnych dla wykonania całości prac (...)

pełna treść KIO 1559/21