Ciekawe / lipiec, 2021

KIO 1003/21

(...) Gwarancja, w związku z tym że swą treścią nie obejmowała podstaw wypłaty kwoty tytułem gwarancji wymaganych przepisami ustawy Pzp, na podstawie których prowadzone było postępowanie, nie stanowiła dla zamawiającego wystarczającego zabezpieczenia(...)

(...) Wymaga wskazania, że dokument gwarancji wadialnej składanej w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie podlega procedurze uzupełnienia ani procedurze wyjaśnienia (...)

(...) W ocenie Izby przyjęcie wbrew treści dokumentu gwarancji, że obejmuje on częściowo inne podstawy wypłaty kwoty z gwarancji niż literalnie w niej wskazane, stanowiłoby wykładnię treści tego dokumentu niedopuszczalną na gruncie przepisów ustawy Pzp. Podstawy powstania roszczenia o wypłatę z gwarancji to jedna z najistotniejszych części tego dokumentu. Należy przypomnieć, że oferta powinna być w sposób prawidłowy zabezpieczona wadium już od momentu upływu terminu składania ofert. W niniejszej sprawie złożona przez odwołującego gwarancja nie stanowiła prawidłowego zabezpieczenia oferty i w związku z tym czynność zamawiającego polegającą na odrzuceniu oferty odwołującego (...)

pełna treść KIO 1003/21