Ciekawe / lipiec, 2021

KIO 829/21

(...) Należy zauważyć, że nie jest konieczne przedstawienie referencji wyłącznie od Zamawiającego. Referencje wystawia podmiot, dla którego realizowane były prace (...)

(...) Referencje dla podwykonawcy może wystawić zarówno generalny wykonawca, jak i zamawiający. Brak jest regulacji, które jednoznacznie determinowałyby podmiot, który jest uprawniony do wystawienia referencji podwykonawcy (...)

(...) Wykonawca I. Z. realizował prace jako podwykonawca na rzecz firmy B(2), zatem spółka ta wystawiła referencje. Dokumentami, które potwierdzają prawidłowość wykonanych prac przez Wykonawcę są referencje oraz protokoły odbioru robót. Zatem na wezwanie Zamawiającego Odwołujący przedstawił wykaz wykonanych prac wraz z referencjami (...) Od początku deklarował realizację zamówienia we własnym zakresie. Jeśli zdaniem Zamawiającego dokumenty te były niewystarczające, budziły wątpliwości, mógł skierować do Odwołującego dodatkowe pytania, czy oczekiwać dodatkowego potwierdzenia (...) Bez znaczenia pozostaje dodatkowo złożone przez Odwołującego zobowiązanie podmiotu trzeciego dotyczące udostępnienia potencjału. Skoro Odwołujący od początku miał możliwość zrealizowania zamówienia własnymi siłami, co wykazał za pomocą dokumentów, złożone przez niego dodatkowo zobowiązanie nie powinno być interpretowane na niekorzyść Odwołującego (...)

pełna treść KIO 829/21