Ciekawe / lipiec, 2021

KIO 918/21

(...) Zasadą jest, że dla zachowania takich samych szans wykonawców na uzyskanie zamówienia, zamawiający może wzywać wykonawcę tylko raz, czy to do wyjaśnienia treści oferty, jej ceny, czy też do uzupełnienia jej treści. (...)

(...) Możliwość ponownego zwrócenia się do wykonawcy, który złożył wyjaśnienia ceny budzących wątpliwości, istnieje tylko i wyłącznie wtedy, gdy wyjaśnienia złożone przez wykonawcę nie są ogólnikowe i wymijające, ale tzw. merytoryczne. (...)

(...) Izba stwierdza, że za wyjaśnianie rażąco niskiej nie można utożsamiać z uzupełnianiem treści tych wyjaśnień, w odpowiedzi na kolejne wezwania zamawiającego. Każdorazowo, jeżeli wyjaśnienia w zakresie ceny oferty prowadzą do nadania jej zapisom z wcześniejszych wyjaśnień nowego znaczenia, mamy do czynienia z modyfikacją treści wyjaśnień, a nie ich uszczegółowieniem. Wyjaśnić można tylko to co w ofercie, czy złożonych na wezwanie zamawiającego informacjach, już istnieje. Natomiast każde wprowadzenie nowej treści jest uzupełnieniem treści wyjaśnień, a nie wyjaśnieniem kwestii wątpliwych dla zamawiającego (...) W przedmiotowej sytuacji, zamawiający po otrzymaniu odpowiedzi na drugie wezwanie przystępującego, w których ujawniły się inne koszty niż podane w pierwszych wyjaśnieniach, powinien był nie uznać takich wyjaśnień, gdyż jak sam stwierdza - "wykonawca zamieścił skorygowany kosztorys", a więc zostały zawarte nowe treści. Tym samym oferta winna była zostać odrzucona (...)

pełna treść KIO 918/21