Ciekawe / lipiec, 2021

KIO 1040/21

(...) Nawet gdyby uznać, że z uwagi na okoliczność, że ofertę złożono na jednym formularzu ofertowym, zatem jest to jedna oferta, to złożono ofertę wariantową - z różnymi cenam (cyfrowo i słownie) (...)

(...) W sytuacji, gdy wykonawca ma możliwość wyboru ceny po otwarciu ofert i zapoznaniu się z cenami innych wykonawców, zdecydowanie stanowi to naruszenie zasady równego traktowania wykonawców (...)

Wykonawca (...) prowadzący działalność gospodarczą pod firmą (...) złożył ofertę zawierającą dwie ceny (inna kwota cyfrowo i inna słownie) (...) Z treści oferty nie wynikały żadne dane, które pozwoliłyby na uznanie, że z cała pewnością doszło do omyłki, która mogłaby zostać poprawiona, ani też dane pozwalające na jednoznaczne ustalenie, która z cen jest ceną prawidłową (...) W konsekwencji należało uznać, że nieuprawnione było dokonanie przez Zamawiającego poprawienie omyłki w ofercie Wykonawcy (...)

pełna treść KIO 1040/21