Ciekawe / czerwiec, 2021

KIO 896/21

Gwarancja wystawiona na członka konsorcjum - stanowisko Izby: "obowiązkiem Zamawiającego było odrzucenie oferty Przystępującego na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 Pzp (...)".

(...) Tym samym Izba uznała za udowodnione twierdzenie Odwołującego, który wskazywał, że gwarancja wadialna została wystawiona wyłącznie na rzecz Pol Invest (członek konsorcjum), a nie na rzecz Przystępującego (konsorcjum) (...)

(...) W ocenie Izby zaniechanie powyższe było niezasadne. W świetle ustalonych faktów obowiązkiem Zamawiającego było odrzucenie oferty Przystępującego na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 Pzp, zgodnie z którym zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3. Do wniosku powyższego Izba doszła przede wszystkim w oparciu o treść gwarancji wadialnej złożonej przez Przystępującego. Zarówno treść gwarancji, jak i Aneksu nr 1 do gwarancji jednoznacznie wskazuje, że z punktu widzenia gwaranta wykonawcą, które oferta została zabezpieczona tą gwarancją to Pol Invest. Gwarant oznaczył wykonawcę, którego ofertę zabezpieczył w sposób jasny i nie budzący wątpliwości (...)

pełna treść KIO 896/21