Ciekawe / czerwiec, 2021

KIO 899/21

(...) wystosowanie wezwania, w treści którego nie przedstawiono konkretnych pytań lub kwestii do wyjaśnienia, a ograniczenie się do treści art. 90 ust. 1 ustawy Pzp nie oznacza, że wystarczające jest złożenie ogólnikowych i lakonicznych wyjaśnień (...)

(...) Złożenie przez wykonawcę niewystarczających wyjaśnień w odpowiedzi na pierwsze wezwanie skutkuje brakiem możliwości wystosowania do wykonawcy wezwania o wyjaśnienia uzupełniające (...)

(...) Pierwsze wyjaśnienia ceny nie zawierały w zasadzie żadnych konkretnych danych, w tym w odniesieniu do co najmniej podstawowych elementów składowych ceny (...) Informacje podane w wyjaśnieniach jak i załączone do nich dowody mają ogólny charakter i nie pozwalają na dokonanie oceny zaoferowanej ceny (...) W związku z powyższym Izba stwierdziła, że nie zaistniały przesłanki do wystosowania do przystępującego wezwania do złożenia uzupełniających wyjaśnień ceny oferty. Niezależnie od tego należy stwierdzić, że w odpowiedzi na drugie wezwanie zamawiającego (pismo z dnia 4 marca 2021 r.) przystępujący nie udzielił kompletnych i wystarczających konkretnych wyjaśnień (pismo z dnia 8 marca 2021 r.). (...)

pełna treść KIO 899/21