Ciekawe / czerwiec, 2021

KIO 1139/21

(...) W ocenie Izby zamawiający, dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty bez wezwania przystępującego do złożenia wyjaśnień i przedstawienia dowodów w zakresie stawek w poszczególnych podkryteriach cenowych, naruszył art. 239 ust. 1 ustawy P.z.p.(...)

(...) Użyte przez ustawodawcę sformułowanie "cena całkowita oferty" oznacza, że dyspozycja przepisu (art. 224 ust. 2 pkt 1 ustawy P.z.p.) dotyczy sytuacji, gdy zaniżona jest globalna cena oferty, nie zaś jej części składowe. (...)

(...) W ocenie Izby, zaoferowane przez przystępującego stawki w kryterium ceny wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia. Izba zwraca uwagę, że sam zamawiający, zgodnie z § 5 ust. 4 projektu umowy wymagał, by wykonawcy, w ramach zaoferowanych stawek, uwzględnili wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia m.in. pracę ludzi, pracę przy obsłudze sprzętu, wywóz oraz koszty związane z przyjęciem odpadów i nieczystości do Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Konieczność uwzględnienia wszystkich elementów cenotwórczych, a także porównanie stawek przystępującego ze stawkami innych wykonawców, stanowią podstawy do wezwania przystępującego do złożenia wyjaśnień i przedstawienia dowodów w tym zakresie. (...)

pełna treść KIO 1139/21