Ciekawe / czerwiec, 2021

KIO 695/21

Zaleca się sporządzanie dwóch osobnych formularzy - dla warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert, aby uniknąć nieporozumień proceduralnych związanych z możliwością uzupełnienia i wyjaśnienia obu rodzajów dokumentów.

(...) W ocenie Izby nie można też działania Zamawiającego zakwalifikować jako "nadmierny formalizm", lecz raczej dura lex sed lex, bowiem owszem, jest to formalizm, ale formalizm prowadzący do poczucia działania zgodnie z zasadami ustalonymi (...)

(...) Izba uznała natomiast, że zarzut niewystarczającego uzasadnienia oceny oferty Odwołującego w kryterium "doświadczenia wykonawcy" potwierdził się - Zamawiający bowiem w żaden sposób nie skomentował (nie uzasadnił) przyznania 0 punktów w tym kryterium. I choć, jak wynika z odwołania, Odwołujący zdał sobie sprawę z przyczyny przyznania takiej liczby punktów, to jednak Zamawiający w zawiadomieniu skierowanym do wykonawców powinien zawrzeć formalną informację o przyczynach przyznania takiej liczby punktów (podobnie jak w stosunku do innych wykonawców). (...)

pełna treść KIO 695/21