Ciekawe / czerwiec, 2021

KIO 886/21

(...) dla istnienia grupy kapitałowej kluczowa jest osoba jednego przedsiębiorcy, który kontroluje w sposób bezpośredni lub pośredni pozostałych przedsiębiorców. Grupa kapitałowa składa się więc z przedsiębiorców, pomiędzy którymi zachodzą zależności(...)

(...) Kluczowym elementem dla ustalenia, czy przedsiębiorca przejął kontrolę nad innym przedsiębiorcą jest wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę, sprawowanie nad nim kontroli (...)

(...) Przenosząc powyższe rozważania na grunt przedmiotowej sprawy należy stwierdzić, że p. M. A. i p. K. A., pomimo że są spokrewnieni (syn i ojciec), są przedsiębiorcami prowadzącymi jednoosobowe działalności gospodarcze na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadają inne numery NIP i REGON, są niezależnymi uczestnikami obrotu gospodarczego. Każdy z nich jako przedsiębiorca prowadzi odrębną działalność gospodarczą we własnym imieniu, co oznacza, że każdy z nich prowadzi tę działalność na własny rachunek (...) Faktycznie złożyli dwie niezależne oferty, niemniej sama ta okoliczność nie prowadzi do wniosku, że p. M. A. i p. K. A. należą do tej samej grupy kapitałowej (...)

pełna treść KIO 886/21