Ciekawe / maj, 2021

KIO 783/21

(...) w świetle ustawy Pzp jak również orzecznictwa KIO niedopuszczalne jest przyjmowanie wykładni liberalnej, elastycznej co do zakresu zobowiązania gwaranta (...)

(...) treści gwarancji nie można domniemywać, a Zamawiający musi mieć pewność, że jego interesy zostaną w sposób prawidłowy i zgodny z przepisami ustawy zabezpieczone. (...)

(...) zgodzić należało się, że treść gwarancji nie musi być wiernym odwzorowaniem przepisów ustawy, niemniej musi wyraźnie z niej wynikać, że swym zakresem obejmuje wszystkie okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp, a w niniejszym stanie faktycznym gwarancja nie objęła przesłanki niezłożenia przez wykonawcę dokumentów z art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. W konsekwencji wadium, nie dające pewności zabezpieczenia roszczeń zamawiającego - tak jak w niniejszym stanie faktycznym - jest wadium nieskutecznym, a zatem wniesionym w sposób nieprawidłowy, co skutkować mogło odrzuceniem oferty Odwołującego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp. Wbrew twierdzeniom Odwołującego nie istnieją również podstawy prawne do uzupełniania gwarancji wadialnej w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. (...)

pełna treść KIO 783/21