Ciekawe / maj, 2021

KIO 938/21

(...) wystarczającym jest, gdy OPZ gwarantuje udział chociaż dwóm wykonawcom, z tym zastrzeżeniem, że nie chodzi o to aby jeden, ten sam produkt oferowało dwóch wykonawców ale aby dwóch wykonawców oferowało dwa różne produkty spełniające wymagania (...)

(...) Oczywiście konkurencyjność postępowania nie musi gwarantować udziału w postępowaniu wszystkim wykonawcom oferującym opisany przez zamawiającego produkt lub produkty zbliżone, tzw. rozwiązania równoważne. (...)

(...) Jednakże istotnym jest, że aby zamawiający zagwarantował konkurencyjność postępowania, wymagane jest zagwarantowanie udziału w postępowaniu minimum dwóm wykonawcom. Najlepszym rozwiązaniem jest oczywiście zagwarantowanie jak najszerszego kręgu wykonawców, tak aby istota konkurencyjności postępowania o udzielenie zamówienia została wypełniona. (...) (...) wymagania zamawiającego poza produktem przystępującego spełnia jeszcze produkt oferowany przez firmę A... . Faktycznie z zestawienia przedstawionego przez odwołującego taka okoliczność wynika, jednakże odwołujący w ramach postępowania dowodowego (...) przedstawił dowód w postaci oświadczenia złożonego przez głównego specjalistę ds. logistyki i zaopatrzenia firmy A..., który oświadczył, iż "Na chwilę obecną A... sp. z o.o. z siedzibą we W. nie przystępuje do przetargów Zamówień Publicznych. Dlatego ww. spółka od czerwca 2020 roku nie oferuje w Zamówieniach Publicznych produkty ze swojej oferty, (...) i nie planuje ich oferować w 2021 r. w Polsce".

pełna treść KIO 938/21