Ciekawe / kwiecień, 2021

KIO 531/21

(...) Izba stwierdziła, że nieścisłości wynikające z SIWZ dotyczące maksymalnego, punktowanego w ramach kryteriów oceny ofert okresu gwarancji, powinny skutkować przyjęciem obu sposobów rozumienia SIWZ, które jednoznacznie wynikają z jej treści. (...)

(...) Przyjęcie, że po terminie składania ofert zamawiający może stwierdzić, że część zapisów SIWZ nie obowiązuje, prowadzi do podważenia sensu kluczowej instytucji prawa zamówień publicznych jaką jest, wiążąca obie strony, SIWZ. (...)

(...) W konsekwencji naruszone zostaną podstawowe zasady prawa zamówień publicznych, w szczególności zasada przejrzystości postępowania. Nie będzie bowiem jasne, jakimi regułami w postępowaniu mają kierować się wykonawcy oraz jakie zasady wiążą zamawiającego (...) Tym samym zarówno za zaoferowanie 60 miesięcy gwarancji jakości, jak i 72 miesięcy, oferty wykonawców winny otrzymać liczbę punktów właściwą dla maksymalnej wartości, tj. 40 pkt. (...)

pełna treść KIO 531/21