Ciekawe / kwiecień, 2021

KIO 288/21

(...) Przystępujący nie zaoferował bowiem własnej, maksymalnej ilości godzin wsparcia technicznego, którego wymagany pułap określił Zamawiający w treści SIWZ, lecz posłużył się "nieaktualną wersją" formularza oferty (...)

(...) posłużenie się "nieaktualnym" formularzem stanowi omyłkę (...) Przyjęcie stanowiska odmiennego, prowadziłoby do wniosku, że celowo złożył ofertę, niezgodną z treścią SIWZ, co stoi w sprzeczności z treścią oświadczenia złożonego w ofercie (...)

(...) zdaniem Izby, elementem istotnym w treści oferty jest wartość ceny jednostkowej podanej przez wykonawcę. Cena ta, w wyniku poprawienia przez Zamawiającego oferty Przystępującego na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp nie uległa zmianie. Zmieniła się wartość - łączna cena za świadczenie usługi wsparcia technicznego (asysty) wynikająca z przemnożenia ceny jednostkowej przez wymaganą ilość godzin wsparcia. Jednakże zmiana ta jest wynikiem matematycznego działania i nie ingeruje w oświadczenie woli Przystępującego w zakresie oferowanego wsparcia, zgodnego z wymaganiami Zamawiającego określonymi w treści SIWZ (...)

pełna treść KIO 288/21