Ciekawe / kwiecień, 2021

KIO 3490/20, KIO 3497/20

(...) Aby Zamawiający mógł uznać, że oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, musi wykazać - a przynajmniej uprawdopodobnić - że jest ona nierealna, nieadekwatna do przedmiotu zamówienia (...)

(...) Sam fakt, iż poszczególne części ceny oferty Softiq odbiegają od wartości szacunkowej zamówienia oraz cen wskazanych w ofercie złożonej przez Odwołującego 1, nie dowodzi, że cena zaproponowana w tym postępowaniu jest ceną rażąco niską (...)

(...) W pierwszej kolejności Izba wskazuje, iż za ofertę z rażąco niską ceną należy uznać ofertę z ceną niewiarygodną, nierealistyczną w porównaniu do cen rynkowych podobnych zamówień tj. cenę wskazującą na fakt wykonania zamówienia poniżej kosztów wytworzenia przedmiotu zamówienia (...) za bezprzedmiotową dla rozpoznania sporu należy uznać argumentację Odwołującego, że cena elementów składowych zaproponowana w tym postępowaniu jest rażąco niska, skoro była znacznie niższa w innych postępowaniach. Wskazane różnice w cenach nie przesądzają automatycznie o tym, że cena zaoferowana w tym postępowaniu jest nierealna, nierzeczywista i nie gwarantuje należytego wykonania zamówienia. Odwołujący nie wykazał także w toku rozprawy, że nie jest możliwym należyte wykonanie pełnego zakresu usługi przez Softiq (...)

pełna treść KIO 3490/20, KIO 3497/20