Ciekawe / kwiecień, 2021

KIO 201/21

(...)Skoro Odwołujący zaświadczenie otrzymał w formie wydruku, to należy uznać, że był uprawniony do przekazania go w oparciu o § 5 ust. 1 i 2 rozp. o środkach komunikacji elektronicznej. Przyjęcie przeciwnego poglądu to przejaw skrajnego formalizmu (...)

(...) dokument sporządzony w formie dokumentu elektronicznego, opatrzony podpisem kwalifikowanym, może zostać doręczony w formie wydruku, który stanowi dowód tego, co zostało stwierdzone w piśmie wydanym w formie dokumentu elektronicznego (...)

(...) jeżeli oryginał dokumentu lub oświadczenia, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub inne dokumenty lub oświadczenia składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie zostały sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego, wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię posiadanego dokumentu lub oświadczenia. W przypadku przekazywania przez wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia za zgodność z oryginałem. (...)

pełna treść KIO 201/21