Ciekawe / marzec, 2021

KIO 3202/20

(...) wykonawca jest uprawniony do powoływania się na doświadczenie nabyte w ramach występowania w konsorcjum. W takim przypadku należy oceniać rzeczywisty wkład wykonawcy w realizację prac związanych z wykonaniem określonego zadania przez konsorcjum(...)

(...) w tym przypadku Zamawiający powinien zastosować procedurę wyjaśniającą i zwrócić się do Przystępującego z prośbą o udzielenie wyjaśnień w zakresie prac faktycznie wykonywanych przez ZPU Międzyrzecz, które były realizowane w ramach konsorcjum (...)

(...) Izba nie zgadza się, że czynność wezwania do uzupełnienia określonych dokumentów oraz złożenia wyjaśnień pozostaje bez wpływu na wynik postępowania (...) Przystępujący upatrywał braku owego wpływu w tym, że w wyniku wezwania Zamawiający otrzyma te same dokumenty i wyjaśnienia, które zostały złożone przed Izbą. (...) Izba wskazuje, że podmiotem prowadzącym postępowanie jest Zamawiający i to on dokonuje wszelkich czynności w postępowaniu, jak również podejmuje wszelkie niezbędne działania i idące za tym decyzje, w tym również te związane oceną wyjaśnień lub też złożonych dokumentów. Rolą Zamawiającego jest żądanie od wykonawcy stosownych wyjaśnień oraz uzupełnień dokumentów a następnie ich ocena, która będzie warunkować podjęcie kolejnych czynności w postępowaniu. Izba zaś - jako organ kontrolujący czynności Zamawiającego w postępowaniu - nie może za Zamawiającego (komisję przetargową) bądź równolegle z nim, dokonywać czynności w postępowaniu a jedynie badać prawidłowość dokonanych już czynności. (...)

pełna treść KIO 3202/20