Ciekawe / marzec, 2021

KIO 209/21

(...) Bez powyższego wezwania do wyjaśnień i ich późniejszej oceny zamawiający nie może oferty odrzucić, nawet jeśli cena oferty nie tylko wydaje mu się rażąco niska i niegodna z przepisami, ale jest o tym przekonany już na podstawie samej oferty (...)

(...) niezależnie od stwierdzenia, czy przekonanie Zamawiającego o nieprawidłowym obliczeniu ceny ze względu na wskazanie stawki roboczogodziny w wysokości 17 zł jest uzasadnione, czy też nie, zobowiązany jest zastosować art. 90 ust. 1 ustawy Pzp (...)

(...) Zamawiający bowiem powołał się w uzasadnieniu odrzucenia oferty na art. 89 ust. 1 pkt 1 i art. 90 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lecz z całości jego stanowiska można wywnioskować, że rzeczywistą podstawą odrzucenia oferty jest stwierdzenie przez niego, że w związku ze wskazaną w ofercie stawką roboczogodziny 17 złotych uznał, że stawka ta nie pokrywa nawet kosztów wynagrodzenia pracowników, wskazanych w ww. rozporządzeniu, przez co cena oferty jest zbyt niska w stosunku do rzeczywistych kosztów, jakie powinny zostać w niej wycenione, tj. art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych(...) Należy jednak przyznać rację Odwołującemu, że, zgodnie z obowiązującą w zamówieniach publicznych procedurą, nie można odrzucić oferty wykonawcy bez przeprowadzenia procedury wyjaśniającej poziom ceny oferty opisanej w art. 90 ustawy Prawo zamówień publicznych (...)

pełna treść KIO 209/21