Ciekawe / marzec, 2021

KIO 3333/20

(...) Oferta "wygaszona" nie pozwala na jej wybór przez zamawiającego, albowiem wyboru oferty najkorzystniejszej dokonuje się li tylko w okresie jej związania. (...)

(...) przerwanie terminu związania ofertą spowodowało "wygaśnięcie" oferty odwołującego, co z kolei wywołuje skutek uniemożliwiający zamawiającemu dokonanie wyboru tej oferty w tym postępowaniu. (...)

(...) Izba stwierdziła, co stanowiło okoliczność bezsporną, iż termin związania oferty złożonej przez odwołującego, upłynął w dniu 4 grudnia 2020 roku, natomiast odwołujący złożył oświadczenie o przedłużeniu terminu związania ofertą, dopiero 3 dni później, tj. dnia 7 grudnia 2020 roku. Powyższe oznacza, że odwołujący nie dochował należytej staranności, czym doprowadził do przerwania terminu związania ofertą, co w konsekwencji doprowadziło do sytuacji "wygaszenia" oferty odwołującego, a zwrócić należy uwagę, iż treść przepisów ustawy Pzp, obowiązujących na dzień wniesienie odwołania, nie przewiduje możliwości wznowienia przerwanego terminu związania oferty. (...)

pełna treść KIO 3333/20