Ciekawe / luty, 2021

KIO 22/21

(...) Zawarcie umowy zlecenia powoduje, że między zleceniodawcą a zleceniobiorcą powstaje stosunek dysponowania bezpośredniego, co oznacza iż wykonawca będzie realizował zamówienia z udziałem zasobów własnych, a nie z udziałem podwykonawcy. (...)

(...) Izba podzieliła pogląd, że realizacja zamówienia z udziałem osoby zatrudnionej na podstawie umowy zlecenia nie stanowi realizacji zamówienia poprzez korzystanie z zasobów podmiotu trzeciego, czy też realizacji zamówienia z udziałem podwykonawcy(...)

Przystępujący w ofercie (oświadczeniu składanym jako załącznik do oferty) podał, że nie polega na zasobach innych podmiotów, ani nie polega na podwykonawcach, co potwierdził stosownym Wykazem osób. W tym wykazie datowanym na dzień 21.12.2020 r. Przystępujący podał, że z osobami fizycznymi, które będą wykonywać przedmiot zamówienia łączyć go będzie umowa zlecenia. Zatem złożone oświadczenie o spełnianiu warunków jest kompatybilne z dokumentami złożonymi na okoliczność spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Niewątpliwie Zamawiający w specyfikacji nie żądał od wykonawców, aby podstawą do dysponowania osobami wykonującymi przedmiot umowy była umowa o pracę. Nie wykluczył także możliwości dysponowania osobami fizycznymi, które prowadzą działalność gospodarczą, na podstawie umowy zlecenia.

pełna treść KIO 22/21