Ciekawe / luty, 2021

KIO 3358/20

(...) Izba stwierdza, że zaprezentowanie składnika ceny o wartości ujemnej, czyli rabatu, nie stanowi błędu w obliczaniu ceny, dlatego również zamawiający postąpił właściwie nie odrzucając oferty wykonawcy (...)

(...) Wykonawca podał dla jednego ze składników ceny wartość ujemną stwierdzając, że to wykonawca będzie płacić zamawiającemu 50 zł za 1 Mg odpadów segregowanych - makulatura (...)

(...) W podobnym stanie faktycznym Izba orzekła w uchwale z 4 marca 2015 r. (sygn. akt KIO/KD 12/15), cyt. »W omawianym przypadku Izba stanęła na stanowisku, że podana [...] wartość ujemna odnosiła się jedynie do jednego ze składników wpływających na cenę oferty. Tym samym należy ją potraktować jako upust, swoisty rabat jakiego wykonawcy udzielili zamawiającemu w zakresie odebranych od zamawiającego segregowanych odpadów komunalnych. Na udzielenie powyższego rabatu wpływ miała sprzedaż surowców wtórnych przez wykonawców i uzyskiwanie z tego tytułu przychodów. (...) W ocenie Izby wartość ujemna podana przez wykonawców w ofercie w omawianym powyżej zakresie stanowi jedynie element kalkulacji ceny i nie może przesądzać o niezgodności oferty wykonawcy z przepisami prawa, ponieważ w przepisach obowiązującego prawa brak jest regulacji zakazującej uwzględniania w cenie wszelkiego rodzaju obniżek mających wpływ na wysokość ceny, co bez wątpienia miało miejsce w tym przypadku.

pełna treść KIO 3358/20