Ciekawe / luty, 2021

KIO 2575/20

(...) Art. 91 ust. 2 ustawy Pzp* zawiera otwarty katalog możliwych do zastosowania jakościowych kryteriów oceny ofert, podając jedynie przykłady, z zastrzeżeniem, że muszą się one odnosić do przedmiotu zamówienia. (...)

(...) ww. regulacja nie może być interpretowana w oderwaniu od zasad określonych w art. 7 ust. 1 ustawy Pzp*. Swoboda w ustalaniu kryteriów musi zapewnić poszanowanie zasady uczciwej konkurencji, równego traktowania oraz zasady proporcjonalności (...)

Ponieważ kryteria oceny ofert ze swej natury - poprzez promowanie określonych cech lub funkcjonalności - prowadzą do zwiększenia szans na uzyskanie zamówienia przez jednych wykonawców, ograniczając te szanse innym wykonawcom, nie mogą one odnosić się do takich aspektów, które nie mają znaczenia z punktu widzenia uzasadnionych obiektywnych potrzeb zamawiającego, postrzeganych przez zasadę proporcjonalności, rozumianą jako stosowanie wymagań adekwatnych do potrzeb i zakładanych celów postępowania, bez żadnych wymiernych korzyści w postaci uzyskania produktów lepszych jakościowo. *art. 91 ust. 2 ustawy Pzp - aktualnie regulacja zawarta w art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) *art. 7 ust. 1 ustawy Pzp - aktualnie regulacje zawarte w art. 16 i 17 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)

pełna treść KIO 2575/20