Ciekawe / styczeń, 2021

KIO 3287/20

(...) Poprawienie oferty zawierającej taką wewnętrzną sprzeczność oferty polega na wyborze jednej z co najmniej dwóch możliwych interpretacji oświadczenia woli wykonawcy (...)

(...)nie ma wątpliwości, że materiał, z którego mają być wykonane rury z zakresie określonym w dwóch pozycjach przedmiaru robót nie jest na tyle istotnym elementem w odniesieniu do całego przedmiotu zamówienia, aby niemożliwe było poprawienie oferty (...)

(...) Zdaniem Izby mogło dojść do omyłki w określeniu tych materiałów w treści oferty, co mogło wynikać chociażby z pośpiechu przy sporządzaniu oferty, z nieuwagi czy z podobieństwa nazw tych materiałów. (...) w ocenie Izby nie ma podstaw zakładać, że Przystępujący z premedytacją złożył ofertę w oczywisty sposób niezgodną z SIWZ, tj. zaoferował jeden materiał, a przedstawił dokumenty dotyczące innego materiału. Po drugie, nie zostało wykazane ani nawet uprawdopodobnione, że omyłka dotyczyła załączonych do oferty dokumentów (co - zdaniem Odwołującego - w świetle postanowień SIWZ nie podlegałoby poprawieniu, ale skutkowałoby odrzuceniem oferty), nie zaś zamieszczonego w formularzu oferty oświadczenia na temat materiałów, jakie mają zostać użyte do wykonania robót określonych w ww. pozycjach przedmiaru robót.(...)

pełna treść KIO 3287/20