Ciekawe / grudzień, 2020

KIO 2734/20

(...) niezgodność treści oferty z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ dotyczy elementów kształtujących zobowiązanie wykonawcy (definiujących przedmiot świadczenia), nie obejmuje niezastosowania się do technicznych wskazówek (...)

(...) to nie forma oferty decyduje o jej zgodności z treścią SIWZ (...)

(...) Izba stwierdziła, że występuje współzależność pomiędzy wymaganiami SIWZ a treścią oferty zakresie oferowanego terminu dostawy i trudno uznać, że zadeklarowany termin odnosi się do innych działań Odwołującego. W związku z określeniem terminu dostawy w Formularzu oferty (chociaż w innym niż wymagane przez Zamawiającego miejscy), brak jest podstaw do uznania, że uwzględnienie tego terminu w ocenie oferty prowadzi jej nieuprawnionej zmiany (...)

pełna treść KIO 2734/20