Ciekawe / grudzień, 2020

KIO 2399/20

(...) Przepisy Pzp nie nakładają na wykonawców obowiązku dołączania do gwarancji dokumentów potwierdzających umocowanie poszczególnych osób do działania w imieniu gwaranta. (...)

(...) Normalną praktyką jest, że w imieniu gwaranta dokument gwarancji podpisywany jest przez jego pracowników. (...)

(...) Dlatego też wskazanie w punkcie 8 tej gwarancji, że na podstawie określonego pełnomocnictwa umocowanym do działania w imieniu TUW był w tym zakresie Pan B. O. nie sprawiło, że skuteczność gwarancji została uzależniona od zaistnienia zdarzenia przyszłego i niepewnego. W konsekwencji Izba uznała, że nie potwierdziła się podstawowa okoliczność, na której oparty został zarzut nr 1. Z tego względu Izba uznała, że zarzut podlegał oddaleniu. (...)

pełna treść KIO 2399/20