Ciekawe / grudzień, 2020

KIO 2162/20

(...) Izba stwierdza, że rozpoznawane postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, a do tego trybu nie można stosować przepisu art. 89 ust. 1 pkt 5 Pzp, gdyż przepis ten można stosować tylko w postępowaniach wieloetapowych (...)

(...) do dokumentów składanych zamawiającemu przez wykonawców po upływie terminu składania ofert należy również stosować przepisy o tajemnicy przedsiębiorstwa, o ile wykonawca nie później niż w terminie składania tych dokumentów (...)

(...) W rozpoznawanym postępowaniu takie odpowiednie zastrzeżenia były złożone w odpowiednich terminach, a więc zamawiający nie miał uprawnień, aby ujawnić zastrzeżone dokumenty i w rzeczywistości zamawiający nie ujawnił zastrzeżonych dokumentów. (...)

pełna treść KIO 2162/20