Ciekawe / listopad, 2020

KIO 2364/20

(...) Izba uznała, że norma art. 180 ust. 2 pkt 6 ustawy Pzp obejmuje swoim zakresem także czynność zamawiającego polegającą na poinformowaniu wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty (...)

(...) aby wykonawcy mogli realnie korzystać z prawa wniesienia odwołania na wybór najkorzystniejszej oferty, prawo to należy rozumieć szeroko, także jako obejmujące swoją normą kwestię uzasadnienia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty (...)

(...) Dopiero wskazanie w informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty konkretnych okoliczności, z powodu których oferta została w danym podkryterium oceniona w określony sposób, daje wykonawcy wiedzę co do tego, dlaczego on lub inny uczestnik postępowania otrzymał wskazaną liczbę punktów. (...)

pełna treść KIO 2364/20