Ciekawe / listopad, 2020

KIO 2028/20

(...) Skoro zamawiający nie wyjaśnił w SIWZ sposobu rozumienia zgodności innego formatu z formatem określonym przez zamawiającego to (...) stwierdzić należy, że wystarczającym jest, aby format danych był podobny, niesprzeczny. (...)

(...) miernikiem podobieństwa/niesprzeczności winno być to, czy zastosowanie przez wykonawcę innego formatu danych doprowadzi do spakowania przez wykonawcę wszystkich wymaganych dokumentów i ich rozpakowania "bez uszczerbku dla tychże dokumentów". (...)

Z jednej bowiem strony zamawiający wprost przewidział odrzucenie oferty w przypadku, gdy składający ją wykonawca zastosuje inny niż wskazane w rozporządzeniu formaty. Z drugiej jednak strony w SIWZ w zdaniu bezpośrednio poprzedzającym wskazanie sankcji odrzucenia mowa o formatach zgodnych z formatami wskazanymi w rozporządzeniu, nie zaś o formatach wskazanych/określonych w rozporządzeniu, co nie jest przecież tożsame - nie sposób ten element postanowienia SIWZ dotyczącego możliwych do zastosowania plików pominąć, ponieważ stanowi on integralną część SIWZ. Wątpliwość ta winna być poczytana na korzyść wykonawcy (...) Podsumowując powyższe, uznać należało, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający dopuścił w SIWZ możliwość złożenia przez wykonawców ofert skompresowanych w formacie .rar, co jednocześnie jest dopuszczalne na gruncie przepisów ustawy Pzp oraz aktów wykonawczych do ustawy.(...)

pełna treść KIO 2028/20