Ciekawe / listopad, 2020

KIO 1939/20, KIO 1940/20

(...) Działanie zamawiającego, który wszczyna postępowanie, a następnie przy niezmienionych wymaganiach dotyczących przedmiotu zamówienia zmienia warunki udziału w postępowaniu ograniczając konkurencję jest sprzeczne z zasadami uczciwej konkurencji. (...)

(...) Przepisy ustawy dotyczące opisu warunków udziału w postępowaniu adresowane są do zamawiającego i to jego obciąża dowód w zakresie spełnienia wymagań ustawy. (...)

Badając proporcjonalność zmienionych warunków udziału w postępowaniu do przedmiotu zamówienie Izba zważyła, że ciężar udowodnienia zasadności dokonanej zmiany SIWZ spoczywał na zamawiającym zgodnie z art. 190 ust. 1 Pzp, gdyż zamawiający ze swoich twierdzeń wywodzi skutek prawny w postaci zgodności zmienionej SIWZ z prawem. (...) Izba uznała, że nie wykazał on, aby nowoustalony warunek udziału w postępowaniu był przedmiotowo proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz niezbędny do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. W szczególności brak jest podstaw do uznania, że zamawiający posłużył się tu opisem minimalnego poziomu zdolności. (...) Nie zasługuje na uwzględnienie argument, że dokonując zmiany SIWZ i Ogłoszenia o zamówieniu zamawiający przedłużył termin składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie ma w okolicznościach sprawy znaczenia dla wykazania przez wykonawcę wymaganego doświadczenia i nie pozwoli mu na wprowadzenie zmiany w ofercie. (...)

pełna treść KIO 1939/20, KIO 1940/20