Ciekawe / październik, 2020

KIO 1976/20

(...) Izba wskazuje, że dla wyliczenia wartości zamówienia niezbędne jest uwzględnienie wszystkich okoliczności mających wpływ na wysokość ceny, nawet, jeżeli wartości te nie są znaczne (...)

(...) uzasadnieniem do skierowania kolejnego wezwania w trybie art. 90 ust. 1 P.z.p., może być np. konieczność rozwinięcia lub uszczegółowienia wyjaśnień już złożonych na wezwanie, sformułowane w sposób ogólny, oparty na literalnym brzmieniu przepisu(...)

(...) Zamawiający, wzywając przystępującego po raz pierwszy do złożenia wyjaśnień w kwestii zaoferowanej ceny, ograniczył się wyłącznie do przytoczenia przepisu art. 90 ust. 1 ustawy P.z.p. Nie stanowi, w ocenie Izby, uszczegółowienia wezwania wskazanie, że zamawiający oczekuje złożenia konkretnych i szczegółowych wyjaśnień oraz danych dotyczących metody kalkulacji ceny oferty lub oraz kosztów związanych z realizacją zamówienia. Zamawiający nie wskazał konkretnych obszarów, których wyjaśnienia oczekiwał szczególnie. W sytuacji, gdy cena jest sumą wartości wielu czynności składających się na przedmiot zamówienia, wykonawca może mieć problem z ustaleniem, które konkretnie prace wzbudziły wątpliwości zamawiającego. Wykonawca nie może przy tym ponosić konsekwencji wynikających z braku precyzji i staranności po stronie zamawiającego. (...)

pełna treść KIO 1976/20