Ciekawe / październik, 2020

KIO 2036/20

(...) Izba stwierdziła, iż w trakcie sporządzania dokumentu gwarancji doszło do oczywistej omyłki pisarskiej w zakresie zapisu cyfrowego kwoty gwarancyjnej (...)

(...) brak jest przepisów wskazujących na przesądzający charakter zapisu słownego, jednakże oczywistym jest, iż w przypadku tego rodzaju zapisu wskazanie innej kwoty niż objęta zamiarem składającego oświadczenie woli jest znacznie mniej prawdopodobne(...)

(...) wprawdzie do dokumentu gwarancji wadialnej składanej w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie ma zastosowania procedura poprawiania omyłek przewidziana w art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, jednakże treść oświadczenia woli gwaranta zawartego w tego rodzaju dokumencie podlega wykładni - jak każde inne oświadczenie woli, zgodnie z przepisem art. 65 par. 1 Kodeksu cywilnego. (...) Izba (...) stwierdziła, że zamawiający słusznie uznał, iż w toku sporządzania dokumentu gwarancji doszło do oczywistej omyłki pisarskiej w zakresie zapisu cyfrowego kwoty stanowiącej sumę gwarancyjną, a zamiarem gwaranta było objęcie zobowiązaniem w zakresie sumy gwarancyjnej kwoty 25 000,00 złotych, tj. tak jak to zostało wyrażone w zapisie słownym, a nie kwoty 25 00,00 złotych, która nie wynika ani z zapisu słownego, ani z zapisu cyfrowego. W konsekwencji należało uznać, iż złożona przez przystępującego oferta została przez niego zabezpieczona wadium w wysokości wymaganej przez zamawiającego (...)

pełna treść KIO 2036/20