Ciekawe / październik, 2020

KIO 1862/20

(...) samo wezwanie do złożenia wyjaśnień co do oferowanych rozwiązań równoważnych - w trybie art. 87 ust. 1 Pzp - jest dopuszczalne (...) nie może prowadzić do naprawy błędów popełnionych przez wykonawców na etapie składania ofert (...)

(...) Treść oferty przedstawiająca, jakie konkretnie rozwiązania czy produkty oferuje wykonawca musi być ustalona nie później niż w terminie składnia ofert i nie może być uzupełniana, czy też uszczegółowiana po tym terminie. (...)

(...) Żądanie Odwołującego odnośnie zastosowania wyjaśnień przez Zamawiającego nie może rekompensować braku wykazania przez niego w ofercie, iż oferowany produkt spełnia wymogi postawione przez niego w SIWZ. (...) Z kolei wykonawca, które oferuje rozwiązania równoważne opisywanym, ma obowiązek wykazać Zamawiającemu za pomocą dowolnych środków dowodowych, iż zaoferowane w ofercie produkty spełniają kryteria równoważności opisane przez Zamawiającego w treści SIWZ.

pełna treść KIO 1862/20