Ciekawe / wrzesień, 2020

KIO 1663/20

... nie wskazanie w treści oferty konkretnego podmiotu, jako podwykonawcy (oświadczenie, że nie jest znany) nie oznacza, iż podwykonawcą tym nie może być podmiot trzeci udostępniający swoje zasoby, który taką formułę zadeklarował w treści zobowiązania...

... Stwierdzenie w ofercie, iż na moment złożenia oferty podwykonawcy nie są znani nie stało na przeszkodzie do ich późniejszego wskazania, chociażby poprzez przedłożenie zobowiązania do udostępnienia zasobów podmiotu trzeciego...

(...) W ocenie Izby, Odwołujący dokonał nadinterpretacji oświadczenia Wykonawcy wywodząc na tej podstawie wnioski niekorzystne dla oceny realności udostępnienia zasobów wiedzy i doświadczenia. W ocenie Izby takie działanie nie mogło być uznane za prawidłowe, gdyż o zakresie zobowiązania przesądzała treść oświadczenia podmiotu trzeciego, a nie oświadczenie własne Wykonawcy. (...) W niniejszej sprawie zobowiązanie podmiotu trzeciego nie było złożone w ofercie i dopiero na wezwanie do złożenia oświadczeń i dokumentów zostało przedstawione. W ocenie Izby nie można wykluczyć sytuacji, iż w momencie składania oferty Wykonawca prowadził negocjacje z różnymi podmiotami i dopiero składając zobowiązanie do udostępnienia zasobów mógł zadeklarować udział konkretnego podmiotu w realizacji umowy w charakterze podwykonawcy. Powyższe nie mogło prowadzić do uznania, iż współpraca podmiotów na etapie realizacji umowy nie będzie miała miejsca, jak również, że złożone zobowiązanie do udostępnienia zasobów nie było skuteczne.

pełna treść KIO 1663/20