Ciekawe / wrzesień, 2020

KIO 1248/20

(...) Skuteczny self-cleaning powoduje, że Zamawiający uznaje przedstawione dowody za wystarczające i wykonawca nie podlega wykluczeniu. Jest to kwestia zaufania na płaszczyźnie zamawiający - wykonawca, w kontekście wcześniejszego deliktu wykonawcy (...)

(...) W orzecznictwie i piśmiennictwie wskazuje się, że informacje na temat samooczyszczenia wykonawca powinien przedstawić, co do zasady, w oświadczeniu własnym składanym wraz z ofertą albo wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (...)

(...) Aby skorzystać z self-cleaning wykonawca musi przyznać się do deliktu, a jeśli temu zaprzecza, to jego oświadczenie o samooczyszczeniu jest niewiarygodne (wyrok z dnia 3 lutego 2017 r., sygn. akt KIO 139/17). (...) Zasadniczy wymóg: podjęte środki muszą być uznane za wystarczające do stwierdzenia, że popełniony czyn lub zaniechanie z dużym prawdopodobieństwem nie będzie miał miejsca w przyszłości. (...) Zamawiający, stosownie do treści art. 24 ust. 9 Pzp, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, indywidualnie ocenia dowody wykazane przez wykonawcę. Jeżeli uzna je za wystarczające, wykonawca nie podlega wykluczeniu.

pełna treść KIO 1248/20