Ciekawe / wrzesień, 2020

KIO 1487/20

(...) W ocenie Izby brak obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych lub, tak jak w tym przypadku, ustanie tego obowiązku w toku prowadzenia postępowania wszczętego na podstawie przepisów ustawy skutkować musiało odrzuceniem odwołania (...)

(...) Podkreślenia wymaga, że błędna informacja w dokumentacji postępowania co do charakteru danego postępowania także nie stanowi uzasadnienia do stosowania ustawy, bowiem to ustawa określa reguły obowiązujące dla zamówień określonego rodzaju (...)

(...) Tym samym, skoro EOP nie jest "Zamawiającym" w rozumieniu przepisów ustawy to od czynności czy zaniechań EOP nie przysługuje odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. W orzecznictwie wskazuje się, że bez znaczenia dla uprawnień wykonawców co do możliwości składania środków odwoławczych jest fakt, że dany podmiot - nie będąc do tego zobligowanym treścią ustawy - stosuje do prowadzonego postępowania określony tryb i zasady obowiązujące w ustawie.

pełna treść KIO 1487/20