Ciekawe / wrzesień, 2020

KIO 1279/20

(...) ceny jednostkowe nie są jedynie składnikiem ceny łącznej (wynagrodzenia wykonawcy), tak jak ma to miejsce w przypadku wynagrodzenia ryczałtowego, lecz pełnią funkcję samodzielnych cen, w oparciu o które naliczane jest wynagrodzenie. (...)

(...) kalkulacja cen jednostkowych ma istotne znaczenie z punktu widzenia oceny całości oferty wykonawcy, jako obarczonej zarzutem rażąco niskiej ceny. (...)

Kalkulacja ceny przy przyjęciu zaniżonych cen wskazuje na cenę rażąco niską. (...) cenę oferty należy badać w odniesieniu do realności ceny każdej z pozycji.(...) Izba podziela stanowisko Zamawiającego, mając na uwadze, że wyjaśnienia wykonawcy wykazać mają prawidłowość i wiarygodność zaoferowanej ceny. Zamawiający jedynie dokonuje oceny złożonych wyjaśnień. (...) każdy wykonawca kalkuluje poszczególne ceny w sposób indywidualny, w oparciu o dostępne wyłącznie jemu ceny i inne czynniki. Tym samym nie jest uprawnione porównanie cen całkowitych oferty Odwołującego z cenami innych Wykonawców. (...)

pełna treść KIO 1279/20